Foto-Impressionen von
dem Neujahrsempfang 2017
des OV AWO-Bittermark
15.01.2017
NJE17005.jpg (589436 Byte)
NJE17004.jpg (696340 Byte)
NJE17003.jpg (575055 Byte)
NJE17007.jpg (563254 Byte)
NJE17001.jpg (459329 Byte)
NJE17008.jpg (566158 Byte)
NJE17009.jpg (551178 Byte)
NJE17010.jpg (480073 Byte)
NJE17011.jpg (524688 Byte)
NJE17012.jpg (583255 Byte)
NJE17013.jpg (573616 Byte)
NJE17014.jpg (681038 Byte)
NJE17015.jpg (617016 Byte)
NJE17002.jpg (454195 Byte)
NJE17017.jpg (494906 Byte)
NJE17018.jpg (385268 Byte)
NJE17016.jpg (453575 Byte)
NJE17006.jpg (779973 Byte)